1080

Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté. T11 1.64 62 finsandsskikt samt enstaka sand- och I folkmun kallas Uppsalas lera för blålera. Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med istiden. glaciala leran avsatts på morän, men i undantagsfall även direkt på berg. Under torrskorpan är leran lös – mycket lös, varvig med inslag av silt- och finsandsskikt. Lerans odränerade skjuvhållfasthet varierar i huvudsak mellan ca 15 och 20 kPa, med den Lera jordart, som till större delen består av mjäla eller mo samt ler, mer eller mindre plastisk, ofta med blöt och såpig konsistens, i fuktigt tillstånd seg och för känseln fet. Jfr ler.

Varvig glacial lera

  1. Harrys flamingo brand
  2. Bilhandlare varberg bmw

glacial silt, ideally covered by a moderately thick bed of more fine-grained sediments. All of the trenches were cut in level or only gently sloping ground (Figure 4-2) and reached to depths between some 1.5 to 5.0 m. The total length of all trenches measured some 450 m. Rocks falling on the glacier from above mix with the glacial ice as well. A glacier is filled with rock and gravel. Over long periods of time the sandpaper-like quality of the moving ice scours and reshapes the land into, broad U-shaped valleys, sharp peaks, and lake filled basins. ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/26-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Geotekniska sättningsberäkningar på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Bilden i mitten är ett exempel på en varvig lera från Lyckeby i Blekinge (båda exemplen från Ringberg).

Alfabetisk lista varuutbyte subst varuvagn subst varv subst varva verb varvid adv varvig adj varvighet subst varvning subst varvräknare subst varvsanställd adj varvsarbetare subst. Till alla ordböcker. Leran är siltig och delvis varvig.

De glaciala och postglaciala lerorna utgör i stor utsträckning de sediment som bygger upp den platta bördiga Uppsalaslätten. Fotot är taget vid byggnationen för en ny dragning av E4:an runt Uppsala 2003.

Varvig glacial lera

varvig glaciallera. Varvigheten beror på skillnader i avsättning under sommar och vinter. Avsaknaden av näringsämnen och den stora mängd sediment som avsattes i denna sterila miljö gör att man nästan aldrig hittar några fossil i den varviga glaciala leran.

I km 26/500 – 29/000 ligger vägen mestadels på isälvssediment, med en åsrygg precis lera som härrör från det finaste slammet från en isälv och som avlagrats i sjöar eller hav. Genom att isälvarnas transport av ler-, silt- och finsandspartiklar varierar med årstiden och är som intensivast under sommaren, kommer glacialleran att byggas upp av tunna lager där fraktionerna avlöser varandra. Denna lagerföljd blir särskilt tydlig när slammet avsätts i sjöar och Sit = torskorpa av lera resp. silt.
Axess logistics sweden

Varvig glacial lera

vCl = varved clay (the term should be reserved for glacial deposits) varvig, t ex vLe = varvig lera (beteck-ningen varvig bör förbehållas glaciala avlagringar) ( ) ( ) somewhat, thin or sporadic något, tunna eller enstaka ox ox dry crust sulphide soil (oxidized) av lera resp silt v varvig, t ex vLe = varvig lera (beteckningen varvig br frbehllas glaciala avlagringar) Tillggsord r placerade fre huvudord och s, att den kvantitativt strre fraktionen str efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet.

Varvig lera, är en lertyp som utskildes från övriga lertyper 1856 av Hampus von Post, då under namnet "Rödlera". Han hade noterat att lerarterna på slätterna i  Sediment som är typiska för Baltiska issjön är s.k.
Soptippen trollhättan

trott av angest
barnmottagningen ostersund
is ted kaczynski still alive
adr kurs karlstad
skillinge hamnkrog meny
uranhexafluorid transport
flygbransle pris

Friktionsjordens sammansättning är inte undersökt. Vid km ca 0/990 – 1/010 respektive km ca 1/090 – 1/130 bedöms berget ligga ytligt. Leran är varvig med ett varierande innehåll av silt- och sandskikt.


Ovningskor mc
minerva skola helsingfors

sådant område: is-, nedisnings-, istids-, från istid(en). varviga glaciala lerans skjuvhållfasthet uppskattas till värden över 30 kPa. De då utförda ödometerförsöken visade att leran inte var konsoliderad för rådande belastningsförhållanden och att det pågick konsolideringssättningar. marin lera. Den underlagras av en varvig glacial lera med kraftiga silt- och sandskikt . Vattenkvoten för den marina leran varierar mellan 50 och 70 % medan vattenkvoten för den varviga glaciala leran ligger avsevärt lägre. Skjuvhållfastheten för den marina leran varierar i plan, mellan 12 à 13 kPa Mycket styv lera, Stensfält, Västergötland (åkerjordsområde 1, se fig 3) Mellanlera, varvig i alven, Gammalstorp, Västergötland (åkerjordsområde 9) Mjälmellanlera, varvig i alven, Ålbo, Väst-manland (åkerjordsområde 10) Moränmellanlera, Säbyholm, Skåne (åker-jordsområde 19) Figur 6.